Algemene voorwaarden Jump Factory B.V.

The Fan Company is een handelsnaam van Jump Factory B.V.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jump Factory B.V. opgestelde aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, koop en verkoop door Jump Factory aangegaan met derden. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig. Wanneer hierna Jump Factory wordt genoemd, wordt daarmee bedoeld Jump Factory B.V.

Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Jump Factory of door (begin van) feitelijke uitvoering door Jump Factory van de werkzaamheden.
 3. Bestellingen zijn bindend, indien deze aan de vertegenwoordiger van of rechtstreeks aan Jump Factory zijn gedaan.
 4. Tenzij anders is overeengekomen is Jump Factory gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen onverminderd het bepaalde wat van toepassing is op deze algemene leveringsvoorwaarden.
 5. De door Jump Factory in een offerte, de Overeenkomst en/of de Website genoemde maten, gewichten, kleuren, technische gegevens, teksten, foto’s dan welke andere soortgelijke genoemde informatie dan ook, zijn uitsluitend omschrijvend van aard. De klant kan generlei wijze rechten ontlenen aan deze genoemde informatie en afwijkingen van het Product en/of de Dienst in vergelijking met deze genoemde informatie. Afwijkingen zijn toegestaan en impliceren generlei wijze dat de Leverancier dientengevolge niet haar verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt, alles tenzij afwijkingen in redelijkheid naar aard en/of omvang dermate groot zijn dan niet meer gesteld kan worden dat Jump Factory met die afwijkende levering haar (kern)verplichtingen uit de Overeenkomst (nog) nakomt. De Klant kom(t)(en) geen recht op reclame dan wel anderszins rechten op nakoming en/of schadevergoeding toe, ingevolge voorkomende afwijkingen van de genoemde door Jump Factory verstrekte informatie.

Transport, levertijd, goederen

 1. De opgegeven prijzen zijn inclusief franco levering op één adres in Nederland of België. Voor leveringen in andere dan voornoemde landen worden transportkosten in rekening gebracht.
 2. Leveringsdata zijn volgens overeengekomen termijnen. Andere rechten van de koper, zoals annulering van de opdracht na de vaststelling van de overeengekomen termijn, met name ook aanspraak op vergoeding van schade ontstaan door te late levering of in gebruikstelling, zijn uitgesloten.
 3. Jump Factory kan, indien noodzakelijk, in gedeelten leveren. Ten aanzien van leveringen in gedeelten gelden bepalingen voor de levering van de gehele bestelling onverkort.
 4. Niet aan de eisen van de overeenkomst voldoende goederen en andere gebreken moeten binnen 24 uur schriftelijk worden gemeld. Indien dit niet geschiedt zijn de goederen geaccepteerd. Verborgen gebreken dienen direct na ontdekking doch binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na ontvangst der goederen te worden gereclameerd. Aanspraken op vergoeding in verband met gebreken beperken zich tot het in orde brengen van het betreffende onderdeel of tot nalevering van een goed onderdeel binnen een vastgestelde termijn. Onderdelen waarover gereclameerd wordt, kunnen op verzoek van Jump Factory worden teruggezonden. Jump Factory is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals transportkosten, tengevolge van gebreken.
 5. Jump Factory is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan het Product die zij niet kende en/of behoorde te kennen.
 6. Geringe en/of niet te vermijden afwijkingen van het Product vormen nimmer een grond voor reclameren.

 Risico & Verzekering

 1. Het risico van het Product gaat over op de Klant op het tijdstip waarop de Klant het Product ter beschikking heeft gekregen. Hiervan is sprake indien de Klant over het Product de feitelijke macht heeft verkregen.
 2. In uitzondering op het bepaalde in art. 5.1 geldt dat in het geval Jump Factory krachtens het bepaalde in de Overeenkomst voor het transport van het Product naar en/of ten behoeve van de Klant zorg draagt, het risico van het Product overgaat op de Klant op het moment dat het transport aanvangt. De Klant is zich ervan bewust dat in dat verband hij dient zorg te dragen voor een afdoende verzekering van het Product.
 3. Jump Factory heeft een gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten. Indien de Klant wenst te vernemen hoe ver de dekking van die verzekering strekt, kan hij zich wenden tot Jump Factory. In deze aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet noodzakelijkerwijs elk risico op schade als gevolg van het gebruik van het Product gedekt. De Klant is zelf gehouden, vanaf het moment waarop hij het risico van het Product draagt en/of het Product onder zich heeft (krachtens de Overeenkomst of anderszins), zorg te dragen voor een afdoende verzekering tegen het risico op schade als gevolg van het gebruik van het Product geleden door de Klant of door derden, ongeacht of sprake is van zaakschade, personenschade, gevolgschade, bedrijfsschade of welke schade dan ook.

Garantie

 1. Jump Factory garandeert dat de geleverde zaak vrij zal zijn van gebreken aan materiaal of afwerking gedurende één jaar vanaf de datum van levering.
 2. Jump Factory’s garantie op de zaak omvat het herstel van binnen de garantietermijn opgetreden gebreken aan materiaal of afwerking, door reparatie of vervanging van onderdelen, zulks ter beoordeling van Jump Factory. De garantie is exclusief:
  – de kosten van eventuele diagnosetijd en diagnosemiddelen;
  – kosten toe te schrijven aan normale slijtage;
  – de vervanging van verbruikartikelen;
  – voorrijkosten en geldende tarieven indien garantieservice op locatie verleend wordt.
  – vervoerskosten (garantierechten zijn altijd ‘ex works’ bij de werkplaats van Jump Factory in Nijmegen, Nederland)
 3. Teneinde Jump Factory in de gelegenheid te stellen haar verplichting uit te vervullen, zal koper aan Jump Factory terstond een nauwkeurige schriftelijke opgave verstrekken van de aard van het vermoede gebrek en aan Jump Factory alle overigen verzochte informatie verstrekken.
 4. Behalve de in dit artikel omschreven garantie gelden voor Jump Factory geen andere garantieverplichtingen, uitdrukkelijk of stilzwijgend. De garantie geldt slechts voor een nieuw geleverde zaak, gedemonteerde onderdelen komen niet voor garantie in aanmerking.
  De garantie vervalt indien:
  herstel van een gebrek plaatsvindt door niet Jump Factory personeel of door derden die daartoe niet door Jump Factory zijn geautoriseerd.
  – diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, waterschade, blikseminslag, molestatie en vandalisme, grote elektrische net spanning, fluctuaties, overmatige verhitting, brand- en rookschade of afwijkende omgevingscondities;
  – te wijten aan onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de zaak en nalatigheid bij het navolgen van instructies zijn uitsluitend voor rekening van koper en vallen niet onder de garantie als hiervoor omschreven.
 5. In afwijking van punt 16 geeft Jump Factory 4 jaar extra garantie op fabricagefouten van de naden bij nieuwe springkussens, -stormbanen en -glijbanen voor zover de Klant de producten seizoensgebonden gebruikt met in achtneming van deskundig en zorgvuldig gebruik volgens de gebruikershandleiding door klant. Uitgesloten van deze extra garantie zijn bedrijven en instellingen die de producten (vrijwel) dagelijks gebruiken zoals bijvoorbeeld speeltuinen en binnenspeeltuinen.

Schadeherstel

 1. De extra service van schadeherstel houdt in dat de geleverde zaak tot vijf jaar vanaf datum van levering kostenloos kunt laten herstellen ten kantore van Jump Factory. Deze extra service is exclusief:
  – gebruikte materialen voor het uitvoeren van het herstel;
  – de vervanging van verbruikartikelen;
  – voorrijkosten en geldende tarieven indien garantieservice op locatie verleend wordt.
 2. Kosten voor transport van en naar Jump Factory zijn voor rekening van de koper.
 3. De termijn waarbinnen het schadeherstel uitgevoerd zal worden is afhankelijk van de beschikbaarheid en planning van Jump Factory.

Levering

 1. Alle door de Leverancier opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij tussen de Klant en de Leverancier uitdrukkelijk overeengekomen is dat een leveringstermijn uitdrukkelijk dwingend is.
 2. Een leveringstermijn vangt eerst aan nadat Jump Factory een overeengekomen aanbetaling van de Klant heeft ontvangen.
 3. De Klant doet afstand van elk recht op schadevergoeding verband houdende met overschrijding van een leveringstermijn door de Leverancier
 4. De producten worden als geleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen waarop hetzij Jump Factory daarvan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven hetzij de opdrachtgever de producten feitelijk heeft ontvangen.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen garantie periode is Jump Factory niet meer aansprakelijk voor enig gebrek of schade aan de geleverde producten.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Jump Factory en kunnen zij te allen tijde worden teruggenomen, terwijl de betreffende opdrachtgever verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco te retourneren. Alle in deze gemaakte kosten zullen op opdrachtgever worden verhaald, inclusief de voor die termijn geleden schade aan omzet van goederen.

Aansprakelijkheid

 1. Jump Factory is nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de koper als bij derden. Een en ander behoudens, door de koper te bewijzen, opzet of grove schuld van Jump Factory of van degenen voor wie Jump Factory aansprakelijk is. In ieder geval is Jump Factory niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onjuiste gebruik van het geleverde door de koper, of derde of derden.
 2. Jump Factory is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan aan enig goed waaraan Jump Factory werkzaamheden heeft verricht, verricht of zal verrichten, alsmede voor hetgeen zich in dat goed bevindt of daarvan deel uitmaakt, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van Jump Factory of door personen waarvan Jump Factory zich op andere wijze bedient. Terzake is onverschillig of het goed zich onder Jump Factory bevindt, danwel elders.
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover de aansprakelijkheidsassuradeuren van Jump Factory geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan de koper en/of aan derden.
 4. Indien Jump Factory, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten is Jump Factory tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.
 5. Overigens vervalt iedere vordering tegen Jump Factory door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van een vordering tenzij terzake voordien een rechtsvordering tegen Jump Factory aanhangig is gemaakt.
 6. De koper vrijwaart Jump Factory, haar personeel danwel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden of vergoeding van enige door die derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van Jump Factory afkomstige zaken.

Gebruik

 1. De Klant aanvaardt het feit dat het gebruik van het Product risico’s met zich kan brengen. De Klant is in dat verband verplicht het Product te gebruiken op de wijze als door Jump Factory aangegeven en voorgeschreven. De Klant is immer verplicht elke instructie van Jump Factory strikt op te volgen, waarbij met name de schriftelijke instructies, als bijlage of anderszins door Jump Factory aan de Klant verstrekt. Het niet gebruiken van het Product op een de voorgeschreven wijze, doet elk recht op vergoeding van welke schade dan ook van de Klant vervallen.

Betalingscondities

 1. De betalingscondities zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, altijd 100% vooraf levering.
 2. Betalingstermijn, na getekende opdracht, is per bank binnen 14 dagen, mits schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze zonder beroep op verrekening of korting te zijn voldaan uiterlijk tien dagen na die, waarop Jump Factory de betreffende termijn een factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
 4. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert koper in verzuim en is Jump Factory bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van koper, tenzij Jump Factory verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.

Prijsverhoging

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, goederen, verzend- en vervoerskosten, lonen, assurantiënpremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt – ook al geschiedt zulks ingevolge bij het sluiten der overeenkomst voorziene of onvoorzienbare omstandigheden – heeft Jump Factory het recht te zijner keuze hetzij evenredige verhoging aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voor zover die niet is uitgevoerd te annuleren.
 2. Wanneer door de opdrachtgever en/of koper voor het uitvoeren van de opdracht materialen, grondstoffen, goederen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft Jump Factory het recht in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 20 % van de kostprijs van de bijgeleverde materialen, grondstoffen, goederen en/of artikelen.

Annulering

 1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. Indien dit geschiedt om andere redenen dan in gebreke blijven van Jump Factory om de levering uit te voeren op de overeengekomen wijze, heeft Jump Factory naast eventueel vervallen termijnen recht op volledige vergoeding van schade en bij annulering tevens op een vergoeding van winstderving, gesteld op 15 % van de overeengekomen som, cq. van het niet betaalde gedeelte daarvan, verminderd met de door de beëindiging door Jump Factory niet gemaakte kosten.
 2. Indien Jump Factory haar verplichtingen niet nakomt, dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen: haar daarbij een redelijke termijn stellen binnen welke Jump Factory alsnog het overeengekomen materiaal moet leveren. Blijft Jump Factory alsdan nalatig, dan is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren, zonder dat opdrachtgever recht op schadevergoeding bestaat.
 3. Op alle tussen de opdrachtgever en/of koper en Jump Factory gesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn. Alle tussen de opdrachtgever en/of koper en Jump Factory gerezen geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter onder wie Jump Factory ressorteert.

Intellectuele eigendom

 1. Ten aanzien van door Jump Factory ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen etc., alsmede ten aanzien van bijlagen die onderwerp kunnen zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom of een daarmee op een lijn te stellen recht, geldt dat deze eigendom blijven van Jump Factory.
 2. In geval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van koper ontvangen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks-, of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart Jump Factory ter zake van alle vorderingen van welke derde dan ook.
 3. Door Jump Factory worden aan de Klant geen intellectuele eigendomsrechten in welke zin dan ook, samenhangende met het Product, overgedragen. Levering van het Product strekt er uitsluitend toe aan de Klant een gebruiksrecht op het Product zelf te verschaffen. De Klant staat ervoor in dat intellectueel eigendomsrechten van de Leverancier op dan wel samenhangende met het Product, immer gerespecteerd worden.

Meerwerk en/of minderwerk

 1. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de koper worden verlangd.

 Geschillenbeslechting

 1. De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Jump Factory bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Jump Factory en de koper is het Nederlands Recht van toepassing.